ALGEMENE VOORWAARDEN MINNOR BUSINESS CONCERN,

 

Minnor Business Concern, handelend onder de naam Minnor, gevestigd in de gemeente Gorinchem en kantoorhoudende te 4205VK Gorinchem, Grote Haarsekade 53, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 69407983, hierna ook te noemen: “Minnor”.

 

 • Opbouw Algemene Voorwaarden
  • Deze Algemene Voorwaarden bestaan uit een algemeen gedeelte en een bijzonder gedeelte. Het bijzondere gedeelte bestaat uit verschillende hoofdstukken waarin specifieke bepalingen met betrekking tot levering en inkoop zijn opgenomen.
  • Indien en voorzover enige bepaling uit het bijzondere gedeelte afwijkt van het gestelde in het algemeen gedeelte, prevaleert het bepaalde in het bijzondere gedeelte, voorzover er sprake is van toepasselijkheid van desbetreffende bepaling uit het bijzondere gedeelte.
  • Indien en voorzover meerdere hoofdstukken uit het bijzondere gedeelte op een Overeenkomst of Opdracht van toepassing zijn en enige bepalingen mochten conflicteren, prevaleert de bepaling welke de minste beperking oplevert voor Minnor.

 

 1. ALGEMEEN GEDEELTE

 

 • Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben begrippen met een hoofdletter de navolgende betekenis:

Opdrachtgever: iedere partij die (mede) de Opdracht geeft/geven tot aankoop van Zaken, dienstverlening, advisering of het uitbrengen van een Offerte.

Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

Begroting: Het geheel van geschatte inkomsten en voorziene uitgaven, opgesteld voor een bepaalde toekomstige periode.

Duurovereenkomst: Overeenkomst waarin Partijen zich verbinden om op achtereenvolgende tijdstippen voortdurende, telkens terugkerende of opeenvolgende prestaties te verrichten.

Gebrek(en): afwijking(en) aan een Zaak die reeds voor levering aanwezig waren en waardoor de Zaak niet (meer) aan de Overeenkomst beantwoordt, zoals defecten en mankementen, welke het gevolg zijn van fabricage- en/of materiaalfouten of het ontbreken van de (overeengekomen) specifieke, essentiële vereisten en/of kenmerken. Onder Gebreken wordt uitdrukkelijk niet verstaan: defecten en mankementen die na levering zijn ontstaan, zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, valschade, defecten en mankementen veroorzaakt door onjuist gebruik of bewaring, ondeskundig gebruik, onvoldoende onderhoud of door normale slijtage.

Leverancier: iedere partij die in uitoefening van haar onderneming, zaken en/of diensten aanbiedt/levert in opdracht van Minnor.

Offerte: het doen van een (Schriftelijke) aanbieding.

Opdrachtbevestiging: Schriftelijke bevestiging van de Offerte door Minnor.

Overeenkomst of Opdracht: onder Overeenkomst of Opdracht wordt verstaan de verbintenis welke Minnor met haar Opdrachtgever(s) of Leveranciers aangaat.

Partijen: Minnor en Opdrachtgever/Leverancier waartussen een (Duur)Overeenkomst tot stand is gekomen.

Schriftelijk: met Schriftelijk wordt ook per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie bedoeld, die met het oog op de stand ter techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk gesteld kunnen worden.

Werkzaamheden: alle Werkzaamheden waartoe Opdracht is gegeven, of die door Minnor uit anderen hoofden, direct verband houdend, met de Overeenkomst of Offerte worden verricht.

Zaak: ieder stoffelijk object, roerend dan wel onroerend, welke onderdeel uitmaakt van de Overeenkomst.

 

 • Toepasselijkheid
  • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere en alle onderhandeling, aanbieding, Offerte, Opdrachtbevestiging, Overeenkomst, Werkzaamheden of overige rechtsbetrekking waarop Minnor deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voorzover van deze voorwaarden niet door Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk is afgeweken.
  • Het door Partijen zonder commentaar aanvaarden en behouden van een aanbieding, Offerte, Opdrachtbevestiging of Overeenkomst waarin naar deze Algemene Voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing van deze Algemene Voorwaarden in volledigheid.
  • Eventuele Algemene Voorwaarden of andere voorwaarden van Opdrachtgever en/of Leverancier zijn niet geldig. De toepasselijkheid daarvan wordt door Minnor uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  • Slechts indien dat Schriftelijk bij de Overeenkomst wordt overeengekomen kan, zonder dat de overige voorwaarden worden aangetast of anderszins buiten werking gesteld, uitsluitend terzake van een individueel bepaalde Opdracht, van één of meer van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden worden afgeweken.
  • Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, blijft de Overeenkomst voor het overige in stand. Het betreffende beding zal in overleg tussen Partijen onverwijld vervangen worden door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benaderd.
  • Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerder bepalingen van de Algemene Voorwaarden of situaties welke niet in deze Algemene Voorwaarden voorzien zijn, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.
  • Indien Minnor niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, dan betekent dit niet dat de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing zijn, of dat Minnor in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.
  • In geval van strijdigheid of interpretatieverschillen tussen vertalingen van de tekst van de Algemene Voorwaarden, prevaleert telkens de in de Nederlandse taal opgestelde tekst.
  • In geval van strijdigheid tussen de Algemene Voorwaarden en het bepaalde in de Opdrachtbevestiging c.q. de (Duur)Overeenkomst, prevaleert het bepaalde in de Opdrachtbevestiging c.q. de (Duur)Overeenkomst.
  • Minnor heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. Deze wijzigingen gelden ook voor de Overeenkomsten die lopen ten tijde van de wijzigingen. Wijzigingen worden per e-mail bekend gemaakt en treden in werking 30 (dertig) dagen na de bekendmaking.

 

 • Offerte en Begroting
  • Alle aanbiedingen van Minnor, waaronder Offerten en Begrotingen, geschieden vrijblijvend.
  • Acceptaties van aanbiedingen of Opdrachten in welke vorm dan ook (schriftelijk, fax, mail, mondeling of anders) door Opdrachtgever zijn onherroepelijk voor Opdrachtgever.
  • Minnor heeft het recht een Opdracht zonder opgave van redenen te weigeren.
  • Indien Opdrachtgever en/of Leverancier een aanbieding aanvaardt, behoudt Minnor het recht om het aanbod binnen 2 werkdagen na aanvaarding te herroepen.
  • Onjuistheden in de orderbevestiging van Minnor dienen binnen drie (3) dagen na datum van bevestiging schriftelijk aan Minnor te worden bericht, bij gebreke waarvan de orderbevestiging geacht wordt de Overeenkomst juist en volledig weer te geven en Opdrachtgever en/of Leverancier daaraan gebonden is.
  • Indien Opdrachtgever en/of Leverancier een aanbieding niet aanvaardt, heeft Minnor het recht alle gemaakte kosten die zijn gemaakt om de aanbieding te doen bij Opdrachtgever in rekening te brengen.
  • Voor de aanvaarding van de aanbieding, voor mondelinge toezeggingen, voor de wijzigingen van en de aanvullingen op bestaande Overeenkomsten en voor de inhoud van alle bij de aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens geldt, dat Minnor hieraan gebonden geacht mag worden pas nadat en voorzover de betreffende stukken Schriftelijk door Minnor zijn bevestigd, dan wel dat Minnor met de uitvoering heeft aangevangen.
  • De prijsberekening en voorwaarden van de aanbieding hebben een geldigheidsduur van veertien (14) dagen na de aanbiedingsdatum.
  • Elke door Minnor opgegeven nieuwe prijsberekening en voorwaarden van de aanbieding treden in plaats van de voorgaande.
  • Een samengestelde prijsberekening verplicht Minnor niet tot nakoming van een deel van het in de aanbieding vermeldde tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
  • De aanbiedingen zijn gebaseerd op de bij Minnor bekende informatie ten tijde van de aanbieding en op eventuele gegevens verstrekt door Opdrachtgever bij de aanvraag.
  • Indien diegene die de Offerte, Opdrachtbevestiging of Overeenkomst ondertekent namens een of meerdere anderen optreedt is hij, onverminderd de aansprakelijkheid van die anderen, tegenover Minnor verantwoordelijk en aansprakelijk als ware hij zelf Opdrachtgever en/of Leverancier.

 

 • Overeenkomst
  • De Overeenkomst tussen Minnor en Opdrachtgever en/of Leverancier is voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk anders zijn overeengekomen.
  • De duur van de Opdracht kan behalve door de inspanning beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die Minnor verkrijgt en de medewerking die wordt verleend. Minnor kan dan ook niet van tevoren exact aangeven hoe lang de doorlooptijd voor het uitvoeren van de Opdracht zal zijn.

 

 • Tussentijdse beëindiging Duurovereenkomst
  • Een Duurovereenkomst gesloten voor een bepaalde tijd is niet tussentijds opzegbaar.
  • Een Duurovereenkomst voor bepaalde tijd wordt na afloop van de periode vermeld in het contract, steeds automatisch verlengd voor eenzelfde periode, maar tenminste met 12 (twaalf) maanden, behoudens opzegging per aangetekend schrijven tegen het eind van de (verlengde) contractduur en met inachtneming van een opzeggingstermijn van 3 (drie) maanden.
  • Een Duurovereenkomst niet gesloten voor een bepaalde tijd is voor onbepaalde tijd aangegaan en kan slechts door opzegging per aangetekende brief met inachtneming van een opzeggingstermijn van 6 (zes) maanden worden opgezegd.
  • Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door Opdrachtgever en/of Leverancier op grond van wanprestatie, heeft Minnor vanwege het ontstane bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd. Opdrachtgever en/of Leverancier is voorts verplicht Minnor te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering of voortijdige beëindiging van de Duurovereenkomst.
  • Onverminderd het in deze Algemene Voorwaarden vermeldde behoudt Minnor zich alle rechten voor om volledige nakoming van de Duurovereenkomst en/of volledige schadeloosstelling te vorderen.

 

 • Overmacht
  • Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Minnor geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Minnor niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht valt in ieder geval: staking, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel, een (tijdelijk) tekort van personeel, brand, bedrijfs- en technische storingen binnen het kantoor of bij de door Minnor ingeschakelde externe Partijen, het ter onzer beoordeling niet beschikken over voldoende gegevens van of het verstrekken van onjuiste gegevens, dan wel het ontbreken van voldoende medewerking door Opdrachtgever.
  • Opdrachtgever en/of Leverancier kan zich in geen geval op overmacht beroepen in geval van:
   1. betalingsonmacht aan diens zijde;
   2. gewijzigde wet- en regelgeving alsmede overheidsvoorschriften en rechterlijke uitspraken voorzover deze aan de zijde van Opdrachtgever en/of Leverancier een beletsel doen opkomen of er ten gevolge hiervan schade optreedt.
  • Indien Minnor als gevolg van overmacht niet in staat is om volledig aan zijn verplichtingen te voldoen, dan is ieder der Partijen, na Schriftelijke mededeling van de overmacht door Minnor en indien de periode langer duurt dan 45 (vijfenveertig) dagen gerechtigd om de Overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte Schriftelijk te beëindigen.
  • In dit geval van overmacht is Opdrachtgever en/of Leverancier niet gerechtigd tot enige vorm van schadevergoeding.
  • In geval van overmacht behoudt Minnor het recht op betaling van het eventueel reeds geleverde.
  • Minnor is zodra de overmacht intreedt bevoegd, al hetgeen Opdrachtgever reeds verschuldigd te factureren.
  • Indien in het geval van overmacht Opdrachtgever en/of Leverancier de Overeenkomst beëindigt is Opdrachtgever en/of Leverancier verplicht om een geldsom te betalen aan Minnor bestaande uit een redelijke vergoeding voor de door Minnor gemaakte kosten, geleden verlies en gederfde winst.

 

 • Betaling
  • Tenzij tussen Partijen en Minnor Schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling van facturen van Minnor te geschieden binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum.
  • Minnor kan haar facturen per post of per e-mail versturen.
  • Indien Opdrachtgever en/of Leverancier het niet eens is met de hoogte van de factuur, dient Opdrachtgever en/of Leverancier dit binnen 7 (zeven) dagen na factuurdatum aan Minnor Schriftelijk kenbaar te maken, na het verstrijken van deze termijn wordt Opdrachtgever en/of Leverancier geacht de factuur te hebben goedgekeurd.
  • Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
  • Opdrachtgever en/of Leverancier kan zich niet op enige verrekening of opschorting beroepen.
  • Minnor is steeds bevoegd om te verrekenen met wat Partijen, al dan niet opeisbaar, aan Minnor schuldig is/zijn.
  • Bij langdurige of omvangrijke Opdrachten kan Minnor betaling in termijnen verlangen.
  • Minnor is bevoegd zijn verbintenis tot afgifte van zaken die hij voor Opdrachtgever en/of Leverancier in verband met de uitvoering van de Opdracht onder zich heeft, op te schorten, totdat de opeisbare vorderingen ter zake van de Opdracht zijn voldaan.
  • Opdrachtgever is te allen tijde en ongeacht de overeengekomen betalingscondities gehouden op eerste verzoek van Minnor zekerheid te stellen, in de vorm van te vestigen zekerheidsrechten op dan wel inbetalinggeving van aan Opdrachtgever toebehorende goederen, voor de voldoening van de krachtens de Overeenkomst aan Minnor te betalen bedragen. De aangeboden zekerheid zal zodanig moeten zijn, dat de vordering met de eventueel daarop betrekking hebbende rente en kosten behoorlijk gedekt is en dat Minnor daarop zonder moeite verhaal zal kunnen nemen. Een eventueel later onvoldoende geworden zekerheid zal op eerste verzoek van Minnor tot een voldoende zekerheid aangevuld dienen te worden.
  • In geval van niet-nakoming van de Overeenkomst, faillissement, surseance van betaling, onder curatelestelling van Opdrachtgever of stillegging dan wel liquidatie van zijn bedrijf en/of wanneer enig beslag op zaken en/of vorderingen van Opdrachtgever wordt gelegd wordt Opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn.
  • Minnor is in gevallen als bedoeld in het vorige lid gerechtigd om zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de Overeenkomst of het niet uitgevoerde gedeelte ervan ontbonden te verklaren of de uitvoering ervan op te schorten, onverminderd zijn recht op schadevergoeding jegens Opdrachtgever. Wat Opdrachtgever op basis van de Overeenkomst is verschuldigd, is direct opeisbaar.

 

 • Invordering
  • Indien Opdrachtgever en/of Leverancier niet binnen de in deze Algemene Voorwaarden bepaalde betalingstermijn heeft betaald, is Opdrachtgever en/of Leverancier van rechtswege in verzuim en heeft Minnor, zonder dat een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist, het recht vanaf de vervaldag Opdrachtgever en/of Leverancier over het gefactureerde bedrag de wettelijke rente vermeerder met 2 (twee) procent per maand in rekening te brengen (waarbij een gedeelte van de maand als een volledige maand wordt gezien) tot aan de dag van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten van Minnor.
  • Eventueel verleende of overeengekomen kortingen vervallen automatisch in geval van verzuim.
  • Als Opdrachtgever en/of Leverancier in gebreke is met de volledige betaling van een gefactureerd bedrag, heeft het enkele feit van niet tijdig betalen, onverminderd de overigens aan Minnor toekomende rechten, onder meer tot gevolg dat alle overige bij Opdrachtgever en/of Leverancier openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar worden.
  • Vanaf het moment dat Opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, is het Opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde Zaken te gebruiken en komt elke in het kader van de Opdracht aan Opdrachtgever verstrekte (gebruiks)licentie(s) te vervallen, tenzij de tekortkoming van Opdrachtgever in het licht van de gehele Opdracht van ondergeschikte betekenis is.
  • Onverminderd het in dit Artikel bepaalde is Minnor gerechtigd om, zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk voor ontbonden te verklaren en betaling van een onmiddellijke opeisbare boete te vorderen van 10 (tien) procent van de totaal door Opdrachtgever verschuldigde tegenprestatie.
  • Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die Minnor moet maken als gevolg van de niet-nakoming door Opdrachtgever en/of Leverancier van diens betalingsverplichting, komen ten laste van Opdrachtgever en/of Leverancier. Deze kosten bedragen tenminste 15 (vijftien) procent van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 150,00.
  • Alle in redelijkheid gemaakte kosten, ontstaan ten gevolg van buitengerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering zijn voor rekening van Opdrachtgever en/of Leverancier.
  • Gedane betalingen strekken altijd ter afdoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst bij Minnor open staan.
  • Bij deelbetaling zal de invordering voortgezet worden totdat de hoofdsom plus kosten en eventuele renten betaald zijn.
  • In geval van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn alle Opdrachtgevers voor de Werkzaamheden hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.

 

 • Retentierecht
  • Opdrachtgever en/of Leverancier en Minnor komen uitdrukkelijk overeen dat Minnor bevoegd is afgifte van alle goederen, welke Minnor van Opdrachtgever en/of Leverancier onder zicht heeft, op te schorten totdat Opdrachtgever en/of Leverancier aan zijn verplichting tot vergoeding van openstaande declaraties, daaronder begrepen daarover verschuldigde rente en kosten, alsmede aan zijn verplichting tot vergoeding van schade aan Minnor in het kader van de betrokken rechtsverhouding geleden heeft voldaan, dan wel daarvoor een in het bancair verkeer genoegzaam geachte zekerheid, bijvoorbeeld een onherroepelijke bankgarantie heeft gesteld.
  • Het risico van de onder dit retentierecht vallende zaken blijft berusten bij Opdrachtgever en/of Leverancier.
  • Opdrachtgever en/of Leverancier komt jegens Minnor geen retentierecht toe.

 

 • Intellectuele eigendom
  • Tenzij anders is overeengekomen, komen alle uit de Opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom inclusief persoonlijkheidsrechten– waaronder het octrooirecht en het auteursrecht – toe aan Minnor of diens licentiegevers. Voorzover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend Minnor daartoe bevoegd.
  • Opdrachtgever en/of Leverancier zal niet zonder Schriftelijke toestemming van Minnor door Minnor aan Opdrachtgever gepresenteerde voorstellen of Zaken, geheel of gedeeltelijk, gebruiken op enigerlei wijze anders dan is overeengekomen.
  • Opdrachtgever is nimmer gerechtigd om zonder Schriftelijke toestemming van Minnor Zaken te bewerken, aan te passen of anderszins afbreuk te doen aan de intellectuele eigendomsrechten van Minnor en mag deze uitsluitend gebruiken, aanbieden, verkopen en leveren onder het merk en het logo die Minnor of haar leverancier aan de Zaken heeft toegekend.
  • Opdrachtgever verbeurt bij overtreding van deze bepaling een onmiddellijk opeisbare boete van € 10.000,00 alsmede een boete van € 1.000,00 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Minnor om in plaats daarvan volledige schadevergoeding plus kosten en interesten te vorderen voorzover de werkelijk geleden schade de bedongen boete te boven gaat.

 

 • Geheimhouding
  • Partijen verbinden zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de wederpartij ontvangen. Opdrachtgever is ermee bekend dat de ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur en andere materialen vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van Minnor of door hem ingeschakelde derden of diens licentiegevers kan bevatten. Opdrachtgever verbindt zich deze programmatuur, apparatuur en materialen geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze hem ter beschikking zijn gesteld. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun medewerkers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst tussen Partijen.
  • Informatie geldt als vertrouwelijk, tenzij informatie door één der Partijen als niet vertrouwelijk is aangeduid en/of reeds op enige manier openbaar was voordat één der Partijen de informatie naar buiten bracht.
  • Minnor zal de naam van Opdrachtgever en/of Leverancier in zijn uitlatingen naar derden mogen gebruiken, tenzij Opdrachtgever en/of Leverancier Schriftelijk aangeeft dat hij dit niet wenst.
  • Opdrachtgever en/of Leverancier vrijwaart Minnor voor alle schade en/of kosten die kunnen voortvloeien uit schending van de verplichtingen als genoemd in dit Artikel.
  • Indien Opdrachtgever en/of Leverancier in strijd handelt met zijn verplichtingen uit hoofde van deze geheimhoudingsbepaling, zal hij aan Minnor, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, voor iedere overtreding een onmiddellijk opeisbare boete verbeuren van € 10.000,00 alsmede een boete van € 1.000,00 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Minnor om in plaats daarvan volledige schadevergoeding plus kosten en interesten te vorderen voorzover de werkelijk geleden schade de bedongen boete te boven gaat.

 

 • Aansprakelijkheid
  • Minnor is voor niet, onjuiste of gedeeltelijk onjuiste uitvoering van de Opdracht slechts aansprakelijk indien en voorzover zulks het rechtstreeks gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Minnor.
  • Bij aansprakelijkheid is Minnor slechts aansprakelijk voor directe schade. Minnor is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, winst- of omzetderving, schade door bedrijfsstagnatie, aan derde verschuldigde boetes en vergoedingen, verminderde goodwill of schade veroorzaakt door hulppersonen en/of derden die Minnor bij de uitvoering van de Overeenkomst heeft ingeschakeld, of voor het niet deugdelijk functioneren van door Minnor bij de uitvoering van de Opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.
  • Minnor is niet aansprakelijk voor handelingen van haar werknemers of andere personen welke binnen haar risicosfeer vallen.
  • Indien er voor Minnor op enig moment aansprakelijkheid ontstaat voor schade geleden door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit deze Algemene Voorwaarden door Minnor, is deze aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Minnor in het betreffende geval zal worden uitgekeerd.
  • Indien de verzekeraar Minnor niet uitkeert, is de aansprakelijkheid van Minnor beperkt tot maximale éénmaal het bedrag dat gefactureerd is voor de Werkzaamheden waar de schade uit voort gevloeid is, met een maximum van € 10.000,00, althans voor dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft en met uitzondering van de gemaakte kosten bij derden, van dat specifieke gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Bij Opdrachten die een langere doorlooptijd hebben dan drie maanden, geldt een beperking van de in dit lid bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag exclusief btw over de laatste drie maanden.
  • Minnor is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, die ontstaan is doordat Minnor is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever en/of Leverancier verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens of informatie.
  • Minnor is niet aansprakelijk voor schending van octrooien, licenties en/of andere rechten van derden door gebruik van door of namens Opdrachtgever en/of Leverancier verstrekte gegevens.
  • Minnor is niet aansprakelijk voor door haar aan Opdrachtgever gegeven adviezen of aanbevelingen. De door Minnor gegeven adviezen, aanbevelingen en informatie zijn geheel vrijblijvend en worden zonder enige garantie gegeven.
  • Minnor is niet aansprakelijk voor aanspraken voortvloeiend uit de Wet Ketenaansprakelijkheid.
  • Indien Minnor op basis van haar op dat moment bekende feiten en/of omstandigheden overgaat tot uitoefening van een opschortings- of ontbindingsrecht, terwijl nadien onherroepelijk komt vast te staan dat de uitoefening van dit recht ten onrechte is geschied, is Minnor niet aansprakelijk en niet gehouden tot enigerlei vergoeding van schade over te gaan.
  • Minnor is nooit aansprakelijk in geval van overmacht zoals bepaald in Artikel 7 van deze Algemene Voorwaarden.
  • Iedere vordering jegens Minnor, behalve die welke door Minnor is erkend, vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering.
  • Een eventuele in de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden opgenomen beperkte aansprakelijkheidsregeling geldt niet:
   1. indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Opdrachtgever en/of Leverancier of door deze ingeschakeld (leidinggevend) personeel; of
   2. ingeval van schending van intellectuele eigendomsrechten als in Artikel 11 van deze Overeenkomst bedoeld.

 

 • Naamsvermelding en social media code
  • Minnor is gerechtigd om haar naam op of bij de Zaken te (laten) vermelden of verwijderen. Het is Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming de naam of het werk van Minnor openbaar te maken of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook.
  • Indien Minnor dit nodig acht zal Opdrachtgever en/of Leverancier het openbaar te maken en/of te verveelvoudigen werk voorzien van het copyright symbool met de naam van Minnor en het jaar van de eerste openbaarmaking.
  • Minnor mag de namen van haar Opdrachtgevers en/of Leverancier op haar website vermelden, tenzij hiervan Schriftelijk wordt afgeweken of Opdrachtgever en/of Leverancier hiertegen principieel bezwaar heeft.
  • Indien Opdrachtgever en/of Leverancier een uiting over Minnor doet in of op een publicatie, website, social media of overige media dient Opdrachtgever en/of Leverancier zich te houden aan de volgende richtlijnen van Minnor:
   1. Transparantie; Opdrachtgever en/of Leverancier dient duidelijk bij zijn uiting te vermelden of hij op persoonlijk titel of professionele titel publiceert.
   2. Respect; indien Opdrachtgever en/of Leverancier namens of over Minnor publiceert dient hij hiervoor uitdrukkelijke voorafgaande Schriftelijke toestemming van Minnor verkregen te hebben.
   3. Verantwoordelijk; Opdrachtgever en/of Leverancier dient zorg te dragen voor verantwoordelijk gebruik van de Informatiedrager, bijvoorbeeld dient deze geen gebruik te maken van excessief gebruik van tracking software, adware, malware of spyware.
   4. Professioneel; Opdrachtgever en/of Leverancier handelt vanuit het bewustzijn dat haar rol als Opdrachtgever en/of Leverancier behouden wordt.
   5. Zekerheid; bij twijfel dient Opdrachtgever en/of Leverancier Minnor te raadplegen.
   6. Bewustzijn; Opdrachtgever en/of Leverancier dient zich ervan bewust te zijn dat uitingen voor onbepaalde tijd en voor een groot publiek vindbaar zullen blijven.

 

 • Communicatie via e-mail en social media
  • Opdrachtgever en/of Leverancier stemt er mee in dat er, in het kader van de uitvoering van de Opdracht, mede per e-mail en social media gecommuniceerd wordt.
  • Opdrachtgever en/of Leverancier is er mee bekend dat, als gevolg van de beperkte afscherming van gegevens via het internet, de vertrouwelijkheid van informatie welke via e-mail wordt verzonden niet kan worden gegarandeerd.

 

 • Kennisneming Algemene Voorwaarden
  • Deze Algemene Voorwaarden gelden met ingang van een september tweeduizend achttien (01/09/2018) en liggen ter inzage ten kantore van Minnor.
  • Deze Algemene Voorwaarden worden met de Offerte aan Opdrachtgever of met de offerteaanvraag aan Leverancier toegestuurd en/of aan deze ter hand gesteld, dan wel – indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is – op diens eerste verzoek kosteloos toegezonden.
  • Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens te raadplegen via de website van minnor.nl.

 

 • Toepasselijk recht
  • Op de rechtsverhouding tussen Minnor alle derden waarmee Minnor een Overeenkomst sluit is Nederlands recht van toepassing.
  • In geval van een geschil zal dit geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement Rotterdam, tenzij dwingende competentieregels dit verhinderen.
  • Partijen kunnen een andere vorm van geschillenbeslechting zoals bijvoorbeeld arbitrage of mediation overeenkomen.

 

 1. BIJZONDER GEDEELTE

 

 • Hoofdstuk 1: Verkoop en levering

 

De in dit hoofdstuk “Verkoop en levering” vermelde bepalingen zijn, naast de bepalingen uit het Algemene Gedeelte van deze Algemene Voorwaarden, van toepassing indien Minnor Zaken verkoopt en/of levert.

 

 • Overeenkomst
  • Is voor de uitvoering van bepaalde Werkzaamheden of voor de levering van bepaalde Zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever Minnor Schriftelijk in gebreke te stellen. Minnor dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst. Deze redelijke termijn zal minimaal gelijk zijn aan de oorspronkelijke levertermijn. Overschrijding van de levertermijn geeft geen recht op schadevergoeding.
  • De levertermijn neemt aanvang nadat Minnor de door Opdrachtgever ondertekende Offerte, Opdrachtbevestiging of Overeenkomst evenals de eventueel verlangde aanbetaling of vooruitbetaling heeft ontvangen.
  • Specificatie van de te leveren Werkzaamheden en Zaken worden te goede trouw gegeven.
  • Minnor is gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst op te schorten wanneer Opdrachtgever niet of niet tijdig voldoet aan enige verplichting uit de Overeenkomst en de bij de Overeenkomst behorende bepalingen en Algemene Voorwaarden. Opschorting zoals hiervoor bedoeld geeft nimmer recht tot schadevergoeding.
  • Geringe afwijkingen van de Overeenkomst door Minnor zijn toelaatbaar, indien en voorzover Opdrachtgever vóór de totstandkoming van de Overeenkomst geen op schrift gestelde opgave heeft gedaan van voor haar essentiële vereisten en voorzover de door Minnor te leveren prestatie door de afwijkingen niet wezenlijk anders wordt.
  • Slechts indien Opdrachtgever aantoont dat zodanig afgeweken wordt van de Overeenkomst en/of de door Minnor verstrekte gegevens, dat Opdrachtgever in redelijkheid niet meer tot nakoming verplicht kan worden, heeft Opdrachtgever het recht om de Overeenkomst te ontbinden. Minnor is echter in geen geval tot enige schadevergoeding gehouden.
  • Als Opdrachtgever de Overeenkomst wil ontbinden zonder dat er sprake is van een tekortkoming van Minnor en Minnor hiermee instemt, wordt de Overeenkomst met wederzijds goedvinden beëindigd. Minnor heeft in dat geval recht op vergoeding van alle vermogensschade, zoals geleden verlies, gederfde winst en gemaakte kosten.

 

 • Levering
  • Minnor is gerechtigd de Zaken in gedeelten af te leveren.
  • Opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van krachtens de Overeenkomst door Minnor te leveren Zaken. Opdrachtgever zal ook zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim zijn, indien hij de af te leveren Zaken niet na eerste verzoek van Minnor bij deze ophaalt of, indien aflevering aan zijn adres is overeengekomen, weigert de af te leveren Zaken in ontvangst te nemen.
  • Opdrachtgever dient ervoor te zorg te dragen dat een daartoe bevoegd persoon op het overeengekomen moment van levering aanwezig is voor in ontvangstneming van de Zaken. Indien bij levering niemand aanwezig is, heeft Minnor het recht, maar niet de verplichting om de Zaken mee terug te nemen. Opdrachtgever zal alsdan toch de transportkosten verschuldigd zijn.
  • Minnor heeft het recht van degene die de Zaak komt afhalen, dan wel in ontvangst neemt, te verlangen dat hij zich legitimeert en verstrekking van de Zaak te weigeren indien Minnor niet ter plaatse kan vaststellen dat het een bevoegde vertegenwoordiger van Opdrachtgever betreft.
  • Indien vervoer van de af te leveren zaken is overeengekomen, geschiedt dit voor rekening van Opdrachtgever, tenzij franco levering overeen is gekomen. Opdrachtgever draagt steeds het risico tijdens het vervoer.
  • Opdrachtgever dient de geleverde Zaken onverwijld na ontvangst nauwkeurig te controleren. Een eventuele reclame met betrekking tot de Zaken alsook (transport)schade dient bij aflevering op de vrachtbrief dan wel afleverbon te worden aangetekend, bij gebreke waarvan de vrachtbrief dan wel afleverbon dwingend bewijs tegen Opdrachtgever opleveren van het feit dat de juiste hoeveelheid en conforme Zaken zijn ontvangen en dat deze Zaken vrij van transportschade zijn ontvangen.
  • Eventuele Gebreken aangaande een deel van de geleverde Zaken geven Opdrachtgever geen recht tot afkeuring of weigering van de gehele partij geleverde Zaken.
  • Indien de in lid 3 of lid 4 bedoelde situatie zich voordoet, komt de omstandigheid dat Opdrachtgever de Zaak niet heeft kunnen inspecteren geheel voor rekening en risico voor Opdrachtgever, en wordt de Zaak geacht te zijn afgeleverd en aanvaard in de staat die Opdrachtgever mag verwachten van een goed onderhouden Zaak van de soort waarop de Overeenkomst betrekking heeft.

 

 • Prijs
  • De door Minnor afgegeven prijs voor de door haar te verrichten Werkzaamheden geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties.
  • Minnor is gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen.
  • Alle opgegeven prijzen zijn exclusief eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijfkosten, transportkosten, porti, reisuren, omzetbelasting (btw) en andere door de overheid opgelegde heffingen, tenzij anders is overeengekomen. Indien geen vaste vergoeding is overeengekomen, wordt de vergoeding vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.
  • Indien Minnor geen btw in rekening heeft gebracht, terwijl zij daartoe wel verplicht blijkt te zijn, is Minnor gerechtigd de btw alsnog bij Opdrachtgever in rekening te brengen. Opdrachtgever zal de verschuldigde btw per ommegaande, na ontvangst van een (gecorrigeerde) factuur, aan Minnor voldoen en vrijwaart Minnor bovendien voor iedere schade (waaronder opgelegde boetes) welke Minnor hierdoor lijdt.
  • Indien tussen Partijen geen prijs of alleen een schatting van de prijs is overeengekomen, of als de prijs volgens deze Algemene Voorwaarden kan worden gewijzigd, wordt afgerekend op basis van de nacalculatie van Minnor met een redelijke winstopslag.
  • De prijs die Minnor voor de door haar te verrichten Werkzaamheden heeft opgegeven, geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties. Minnor is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen indien er na het sluiten van de Overeenkomst sprake is van onvoorziene extra Werkzaamheden, stijging van de kosten in verband met de uitvoering van de Overeenkomst of als gevolg van (gewijzigde) wet- of regelgeving.
  • Indien na het aanbod en/of het tot stand komen van een Overeenkomst valutawijzigingen plaatsvinden waardoor overeengekomen prijzen hoger uitvallen, is Minnor gerechtigd die verhoging aan Opdrachtgever door te berekenen.

 

 • Wijzigingen, meerwerk en prijs- en tariefsaanpassingen
  • Minnor zal een tijdig verzoek van Opdrachtgever om met wijzigingen, aanvullingen en correcties van de Overeenkomst in te stemmen steeds welwillend overwegen. Minnor is tot instemming echter op geen enkele wijze verplicht en kan van Opdrachtgever verlangen dat hiervoor een afzonderlijke Schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
  • Wanneer Minnor instemt met wijzigingen, aanvullingen en correcties, van de Overeenkomst, kan dit invloed hebben op de overeengekomen prijs en/of op het overeengekomen tijdstip van (op)levering. Minderwerk kan weliswaar tot een vermindering van de overeengekomen prijs leiden, doch Minnor behoudt zich het recht voor om Opdrachtgever de door Minnor gemaakte kosten en de gederfde winst in rekening te brengen.
  • Indien voor het uitvoeren van de Overeenkomst extra Werkzaamheden nodig zijn die ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst niet voorzienbaar waren of wanneer deze extra Werkzaamheden het gevolg zijn van gedragingen en/of een verzwijging dan wel onjuiste of onduidelijke opgave van Opdrachtgever, worden deze extra Werkzaamheden volgens de gebruikelijke tarieven van Minnor doorberekend. Onder de extra Werkzaamheden als bedoeld in dit Artikel vallen uitdrukkelijk doch niet uitsluitend wachttijd, extra reistijd en andere aan Opdrachtgever te wijten vertragingen.
  • Indien in de Overeenkomst een vaste prijs is overeengekomen en Partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra Werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal Minnor Opdrachtgever tevoren informeren over de financiële consequenties van die extra Werkzaamheden of
  • Indien Opdrachtgever eventuele meerkosten ten gevolge van de extra Werkzaamheden of prestaties niet wil betalen, worden de gewenste extra Werkzaamheden of prestaties niet uitgevoerd. Opdrachtgever is en blijft echter gebonden aan de oorspronkelijke Overeenkomst.
  • Jaarlijks, per 1 januari, kunnen door Minnor prijzen en tarieven van de overeengekomen Werkzaamheden worden aangepast.
  • Overschrijding van Offerten en Begrotingen tot 10% (exclusief btw) worden als begrotingsrisico door Opdrachtgever geaccepteerd en behoeven door Minnor niet vooraf aan Opdrachtgever te worden gemeld. Overschrijdingen als gevolg van verkoopcondities van leveranciers van Minnor en door Minnor ingeschakelde derden, worden geacht aan Opdrachtgever bekend te zijn en gelden niet als overschrijding van een Begroting, ook niet wanneer deze kosten niet in een aparte begroting zijn opgenomen.
  • Een overschrijding dan wel verhoging van de prijzen en tarieven van meer dan 10% zal aan Opdrachtgever worden medegedeeld.

 

 • Uitvoering Werkzaamheden
  • Tenzij resultaten uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, zal Minnor de Dienstverlening en Werkzaamheden naar beste weten en kunnen, en in overeenstemming met de eisen van goede professionele praktijk uitvoeren, hetgeen uitsluitend een verplichting tot het leveren van een zo goed mogelijke inspanning inhoudt.
  • Opdrachtgever is gehouden volledige medewerking te verlenen en Minnor al datgene dat zij noodzakelijk en/of nuttig acht ter beschikking te stellen om de opgedragen Werkzaamheden en leveringen goed te kunnen verrichten. Dit houdt onder andere in:
   1. dat medewerkers van en Opdrachtgever zelf gedurende de overeengekomen tijd beschikbaar zijn;
   2. dat inzage wordt verleend in alle door Minnor relevant geachte documenten en gegevens;
   3. dat tijdig alle gegevens en inlichtingen worden verschaft, die Minnor noodzakelijk of nuttig acht;
  • Indien Minnor ten aanzien van het vorige lid derden dient in te schakelen komen de hiermee samenhangende kosten voor rekening van Opdrachtgever, tenzij Schriftelijk anders overeengekomen.
  • Opdrachtgever staat ervoor in dat de door hem aangereikte informatie juist, betrouwbaar en volledig is, zonder dat Minnor tot zelfstandige controle daarvan gehouden is, alsmede dat zij gemachtigd is de informatie aan Minnor te verstrekken. Opdrachtgever vrijwaart Minnor tegen eventuele aanspraken van derden ter zake.
  • Voor de uitvoering van al haar taken, welke voortkomen uit de Overeenkomst, heeft Minnor het recht om derden in te schakelen, waarbij Opdrachtgever naast de Algemene Voorwaarden van Minnor ook gebonden is aan de Algemene Voorwaarden van de betreffende derden.
  • Voorzover door Minnor bij de uitvoering van een Opdracht derden worden ingeschakeld, zal dat zoveel mogelijk in overleg met Opdrachtgever en met inachtneming van zorgvuldigheid geschieden. Minnor is niet aansprakelijk voor omissies, fouten of tekortkomingen van deze derden. Minnor is gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van deze derden namens Opdrachtgever te aanvaarden. Niet alleen Minnor, maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige Opdracht zijn ingeschakeld, inclusief derden, kunnen ten aanzien van Opdrachtgever op deze Algemene Voorwaarden een beroep doen.
  • Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zonder Schriftelijke toestemming van Minnor de rechten en verplichtingen die samenhangen met of voortvloeien uit de aan Minnor gegeven Opdracht over te dragen aan derden.
  • Opdrachtgever vrijwaart Minnor tegen alle aanspraken van derden die samenhangen met of voortvloeien uit de aan Minnor gegeven Opdracht.
  • Brengt een derde, door doen of nalaten, aan Opdrachtgever, klant van Opdrachtgever, werknemer van Opdrachtgever, overige personen welke in verband staan met de uitvoering van de Opdracht, schade toe, dan is de derde zelf tegenover Opdrachtgever, klant, werknemer of overige persoon aansprakelijk.
  • Minnor behoudt zich het recht voor om, zonder dat daarvoor ingebrekestelling of mededeling nodig is, het uitvoeren van de Opdracht tijdelijk op te schorten of definitief te stoppen wanneer daarvoor redelijke termen aanwezig zijn.

 

 • Eigendom en eigendomsvoorbehoud
  • Zowel de eigendom als de intellectuele eigendom van alle geleverde en nog te leveren Zaken berust en blijft te allen tijde berusten bij Minnor tenzij Schriftelijk anders overeengekomen. Indien Schriftelijk anders overeengekomen gaat de eigendom van de geleverde Zaken pas over als de aan Minnor verschuldigde vorderingen, waaronder begrepen schade, boetes alsook vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van één of meer Overeenkomsten, volledig zijn voldaan. Het risico terzake de geleverde Zaken neemt aanvang bij ophaling of aflevering.
  • Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht Minnor daarvan onverwijld Schriftelijk op de hoogte te stellen.
  • Bij beslag op (een deel van) de Zaak, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement van Opdrachtgever, zal Opdrachtgever de beslagleggende deurwaarder, bewindvoerder of curator onverwijld op de hoogte stellen van de (eigendoms-)rechten van Minnor.
  • Voor het geval dat Minnor zijn in dit Artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Minnor of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Minnor zich bevinden en die zaken, op kosten van Opdrachtgever, mede terug te (laten) nemen.
  • Als Opdrachtgever, nadat Zaken conform de Overeenkomst door Minnor zijn geleverd, aan zijn verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze Zaken indien Opdrachtgever zijn verplichtingen uit enige andere Overeenkomst niet nakomt.

 

 • Garantie
  • Garantie is beperkt tot de van toepassing zijnde fabrieksgarantie.
  • In alle andere gevallen komt Opdrachtgever uitsluitend een beroep op garantie toe, voor zover dit uitdrukkelijk en schriftelijk met Minnor is overeengekomen.
  • Opdrachtgever moet Minnor in alle gevallen de gelegenheid bieden een eventueel Gebrek te herstellen.
  • Opdrachtgever kan slechts een beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen ten aanzien van Minnor heeft voldaan.
  • Geen garantie wordt gegeven zodra Gebreken het gevolg zijn van:
   1. normale slijtage;
   2. gebruik in strijd met de bestemming van de Zaak;
   3. onoordeelkundig of Onzorgvuldig Gebruik;
   4. achterstallig, niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
   5. weersinvloeden of andere externe invloeden na levering;
   6. beschadiging na levering;
   7. installatie, montage, wijziging of reparatie niet door Minnor uitgevoerd.
  • Rechten verkregen uit hoofde van garantie zijn voor Afnemer niet overdraagbaar aan derden.

 

 • Klachten en recht van reclame
  • Eventuele Gebreken aan Zaken welke niet onder de garantie vallen, in de levering van Zaken of klachten over de Werkzaamheden van Minnor dienen op straffe van verval van alle aanspraken binnen 2 (twee) werkdagen na levering – inclusief de dag van levering – door Opdrachtgever aan Minnor te worden doorgegeven. Voorts dient Opdrachtgever binnen 5 (vijf) werkdagen na de melding Minnor eveneens Schriftelijk in kennis te stellen van het Gebrek c.q. de klacht onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van het Gebrek c.q. de klacht alsmede wanneer en op welke wijze het is geconstateerd.
  • Na constatering van een tekortkoming aangaande een Zaak is Opdrachtgever verplicht om al datgene te doen dat schade voorkomt of beperkt, eventuele onmiddellijke staking van gebruik daaronder uitdrukkelijk begrepen.
  • Opdrachtgever is, op straffe van verval van alle aanspraken, verplicht om de Zaken waarover tijdig is gereclameerd ter beschikking van Minnor te houden om de tekortkoming vast te stellen.
  • Indien tijdig wordt gereclameerd en indien de reclames naar het oordeel van Minnor juist zijn, zal Minnor de tekorten of Gebreken binnen redelijke termijn herstellen. Opdrachtgever blijft echter onverminderd verplicht tot betaling van het uitgevoerde werk en de gekochte Zaken. Reclamaties schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
  • Geringe en/of in de branche gebruikelijke afwijkingen en verschil in kwaliteit, aantal, maat, gewicht of afwerking kunnen geen grond voor klachten opleveren.
  • Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen Werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Minnor slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde.
  • Ieder vorderingsrecht jegens Minnor vervalt indien:
   1. de schade en/of de Gebreken niet binnen de gestelde termijnen en/of niet op de daartoe aangegeven wijze aan Minnor ter kennis zijn gebracht;
   2. Opdrachtgever geen/onvoldoende medewerking aan Minnor verleent ter zake een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten;
   3. Opdrachtgever de Zaken ondeskundig en/of onzorgvuldig heeft gebruikt of de Zaken niet op de juiste wijze heeft opgesteld, behandeld, bewaard, of onderhouden of indien zij de Zaken heeft gebruikt of behandeld onder, voor de Zaken, ongeschikte omstandigheden;
   4. Opdrachtgever reparaties en/of wijzigingen aan de Zaken heeft uitgevoerd/doen uitvoeren, tenzij deze een schadebeperkend doel dienen;
   5. de Zaak na ontdekking van de Gebreken in gebruik wordt genomen of indien na ontdekking het gebruik van de Zaak wordt voortgezet;
   6. aan Minnor geen mogelijkheid tot (contra/tegensprekelijke) expertise is geboden.
  • De prestatie van Minnor geldt in elk geval tussen Partijen als deugdelijk, indien Opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn gereclameerd heeft, het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij Opdrachtgever tijdig gereclameerd heeft.

 

 • Verzekering en borg
  • Opdrachtgever verklaart een, zo nodig op te vragen, verzekering te hebben afgesloten voor Zaken waarvan de gehele eigendom nog niet geheel op Opdrachtgever is overgegaan, ter dekking van eventuele schade veroorzaakt door brand, diefstal, overige van buiten komende onheilen en aanspraken van derden. De hiermee gepaard gaande kosten komen voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtgever is verplicht zijn rechten voortvloeiende uit bedoelde verzekeringspolis aan Minnor over te dragen.
  • Minnor behoudt zich het recht voor om vooraf een (aanvullende) borgstelling te verlangen.
  • Alle kosten door Minnor gemaakt in verband met door Opdrachtgever veroorzaakte schade aan Zaken waarvan de gehele eigendom nog niet geheel op Opdrachtgever is overgegaan, zijn voor rekening van Opdrachtgever en dienen op diens eerste verzoek te worden voldaan.

 

 • Hoofdstuk 2: Inkoop

 

De in dit hoofdstuk “Inkoop” vermelde bepalingen zijn, naast de bepalingen uit het Algemene Gedeelte van deze Algemene Voorwaarden, van toepassing indien Minnor Zaken inkoopt bij een Leverancier.

 

 • Prestatie
  • De door de Leverancier te leveren prestatie moet, naast de eisen op grond van het aanvullende recht, voldoen aan:
   1. de beschrijving en/of de specificatie die door Minnor is gegeven;
   2. de redelijke verwachtingen die Minnor mag hebben van (onder meer) de eigenschappen, kwaliteit en/of betrouwbaarheid uit hoofde van (onder meer) deze voorwaarden en de beschrijving in de offerte;
   3. de uit oogpunt van veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu redelijkerwijs te stellen (wettelijke) eisen;
   4. de eisen en het vakmanschap die voor de betreffende branche gelden;
   5. het door Minnor afgegeven of (stilzwijgend) goedgekeurde tijdschema en/of uitvoeringsschema;
   6. de eis dat te gebruiken materialen en grondstoffen aan de overeengekomen kwaliteit voldoen en dat bij de uitvoering gereedschap en materieel wordt ingezet dat voldoet aan de hoogste eisen;
   7. de eis dat de door de Leverancier in te schakelen personen voor hun taak geschikt zijn;
   8. de eis dat in de prestatie alle aanvragen voor vergunningen zijn inbegrepen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst;
   9. de eis dat de voor de uitvoering van de Overeenkomst te verrichten teken- en andere voorbereidende werkzaamheden en/of ontwikkelwerkzaamheden zijn inbegrepen.
  • Leverancier is verantwoordelijk voor de correcte toepassing van alle relevante Europese en Internationale richtlijnen en de nationale Arbowetgeving op zijn levering van Zaken en diensten, zowel op de componenten als in bepaalde gevallen op het samenstel. Indien van toepassing dient de CE-markering te zijn aangebracht. Leverancier wordt aangemerkt als fabrikant in de zin van de Europese richtlijnen, tenzij door Minnor anders wordt beslist. Leverancier dient op eerste aanzegging (een) getekende “Verklaring van Overeenstemming(en)” aan Minnor te overhandigen. Deze verklaring(en) dien(t)en in ieder geval ongevraagd bij de eerste oplevering te worden overhandigd aan Minnor. Leverancier is aansprakelijk voor alle gevolgen die ontstaan door het niet correct toepassen van de voornoemde Europese en nationale regelgeving.
  • Leverancier mag geen (rechtstreekse) aanbiedingen doen of prijsopgaven verstrekken aan Opdrachtgever van Minnor. Dit geldt zowel voor uitbreiding als voor wijziging van het aan Minnor opgedragen werk.
  • Levering vindt plaats op basis van de overeengekomen INCO-terms. Indien de INCO-terms niet uitdrukkelijk zijn overeengekomen, vindt (af)levering DDP Delivered Duty Paid plaats op de door Minnor aangewezen locatie. De Leverancier is verplicht om Minnor tijdig, adequaat en schriftelijk te informeren over de overschrijding van de levertijd. In geval van deelleveringen is voorafgaande schriftelijke toestemming van Minnor vereist. De Leverancier is verplicht om, als Minnor dit wenst, een schriftelijke productie- of uitvoeringsplanning te geven en/of medewerking te geven aan voortgangscontrole. De levering geldt alleen als voltooid als de opdracht in zijn geheel – volgens de eisen vastgelegd in de overeenkomst – op de door Minnor aangewezen plaats is (op)geleverd.

 

 • Termijnen
  • De overeengekomen termijnen met betrekking tot (delen van) de door Leverancier te verrichten prestaties zijn bindend, hetgeen inhoudt dat Leverancier bij overschrijding daarvan zonder ingebrekestelling in verzuim verkeert.
  • Voor iedere kalenderdag dat de hierboven genoemde termijnen worden overschreden, is de Leverancier een direct opeisbare boete van 0,5% van de overeengekomen totale opdrachtsom verschuldigd aan Minnor. Hierbij geldt een maximum van 25% van de totale met de Leverancier overeengekomen opdrachtsom. Minnor houdt daarnaast recht op vergoeding van de totale door haar geleden en nog te lijden schade.

 

 • Prijs
  • De overeengekomen prijs is vast en bindend. De prijs kan dan ook nooit worden verhoogd als gevolg van wijzigingen in valutakoersen, aankoopprijzen, vrachttarieven, in- of uitvoerrechten, accijnzen, heffingen, belastingen, grondstoffen of halffabricaten, lonen en andere door de Leverancier aan derden verschuldigde prestaties.
  • Tenzij anders overeengekomen zijn in de prijs inbegrepen:
   1. invoerrechten, accijnzen, heffingen en belastingen (met uitzondering van omzetbelasting);
   2. leges en alle andere heffingen of kosten die gemaakt worden bij het aanvragen van vergunningen;
   3. vergoedingen voor het gebruik van intellectuele en industriële eigendomsrechten;
   4. alle kosten die verband houden met of voortvloeien uit het verrichten van de overeengekomen prestatie;
   5. de kosten van verpakking, vervoer, opslag, verzekering, premies. Dit geldt ook voor de door Minnor ter beschikking gestelde goederen;
   6. alle andere kosten die door de overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden ten laste van de Leverancier komen;
   7. alles wat nodig is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst rekening houdend met de geldende normen, voorschriften en de eisen van goed vakmanschap, ook als een en ander niet uitdrukkelijk in de Overeenkomst is genoemd.

 

 • Overgang van eigendom en risico
  • Het risico van de af te leveren Zaken gaat pas bij aflevering over van de Leverancier op Minnor. Het eigendom van de te vervaardigen of te leveren Zaken gaat op Minnor over op het moment van (feitelijke) levering. Als Minnor aanbetalingen verricht, gaat het eigendom van de goederen over op het moment van vervaardiging. De Leverancier zal de Zaken door unieke kenmerken individualiseren als goederen van Minnor. Leverancier garandeert dat het volledige en onbezwaarde eigendom wordt overgedragen.
  • Zaken die door Minnor aan de Leverancier zijn afgegeven ter reparatie, ver- of bewerking zijn gedurende deze reparatie, ver- of bewerkingsperiode voor risico van de Leverancier. Leverancier doet afstand van zijn retentierechten over deze goederen ten gunste van Minnor.

 

 • Intellectuele en industriële eigendomsrechten
  • Leverancier garandeert dat het verrichten van en het normaal benutten van de geleverde Zaken in de ruimste zin geen inbreuk zal maken op enig octrooi-, auteurs-, merk- of ander absoluut recht van enige derde. Leverancier vrijwaart Minnor en stelt haar volledig schadeloos van alle desbetreffende vorderingen en de kosten van verdediging daartegen.
  • Alle tekeningen, specificaties, benodigdheden, berekeningen en andere door Minnor of de Leverancier vervaardigde of gebruikte documenten of andere gegevensdragers en software (inclusief kopieën) zijn of worden eigendom van Minnor op het moment van vervaardiging daarvan. Ze worden daartoe onmiddellijk geïndividualiseerd en van duidelijke onderscheidingstekens voorzien en/of worden op eerste verzoek kosteloos aan Minnor verstrekt. De Leverancier vrijwaart Minnor van alle aanspraken van derden die zijn gebaseerd op enige (beweerde) inbreuk op zodanige rechten en vergoedt Minnor alle als gevolg daarvan geleden schade.
  • Als de in lid 2 bedoelde overdracht volgens het recht (nog) niet mogelijk is, verleent de Leverancier Minnor een wereldwijde, exclusieve en niet-opzegbare licentie met recht op sublicentieverlening op eventuele rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de door de Leverancier vervaardigde goederen. De vergoeding van deze licentie is in de contractprijs inbegrepen. Desgewenst kan Minnor de licentie in de daartoe bestemde registers (laten) inschrijven, waarbij de Leverancier de benodigde medewerking zal verlenen. Als voor de overdracht van intellectuele eigendomsrechten zoals bedoeld in lid 2 of het verlenen van een licentie als bedoeld in dit lid een akte nodig of wenselijk blijkt te zijn, zal de Leverancier zonder voorbehoud haar medewerking aan een dergelijke akte verlenen.
  • Leverancier licht Minnor direct in als derden inbreuk (dreigen te) maken op de intellectuele eigendomsrechten van Minnor.
  • Leverancier dient alle in lid 2 genoemde Zaken en documenten op eerste verzoek van Minnor volledig kosteloos en gesorteerd naar opdracht aan Minnor te retourneren binnen twee weken na ontvangst van het verzoek.

 

 • Tekortkoming
  • Iedere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen door de Leverancier geeft Minnor het recht de Overeenkomst zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst eenzijdig geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de Leverancier en/of betalingsverplichtingen op te schorten en/of uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden op te dragen, zonder dat Minnor tot enige schadevergoeding gehouden is, onverminderd eventuele aan Minnor verder toekomende rechten, daaronder begrepen het recht van Minnor op volledige schadevergoeding.

 

 • Aansprakelijkheid van en vrijwaring door Leverancier
  • Leverancier is aansprakelijk voor vergoeding van alle kosten en schaden – inclusief letselschaden en vermogensschaden – die zijn veroorzaakt door een gebrek in de geleverde goederen en/of het bij de uitvoering gebruikte gereedschap of materiaal. Dit geldt ook als de schade of kosten zijn veroorzaakt door enig onzorgvuldig handelen van Leverancier, zijn ondergeschikten of derden die zijn ingezet bij de uitvoering van de Overeenkomst.
  • Leverancier dient Minnor en/of haar opdrachtgever volledig te vrijwaren van de in lid 1 bedoelde aansprakelijkheid.