DISCLAIMER MINNOR

De voorwaarden van deze Disclaimer zijn van toepassing op deze website (www.minnor.nl). Op andere websites van Minnor kunnen afwijkende voorwaarden van toepassing zijn. Door deze website of de informatie van deze website te gebruiken stemt de gebruiker automatisch in met deze Disclaimer.

Gebruik

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, regelgeving ten aanzien van privacy, publicatie en/of communicatie in de breedst mogelijke zin van het woord opleveren. Het is niet toegestaan om de normale werking van deze site te verstoren of de integriteit daarvan te schenden. Hieronder wordt mede begrepen het veranderen van de inhoud, evenals het kraken en hacken van de website. Minnor behoudt zich het recht voor het ter beschikking stellen van de website en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, te beëindigen of de toegang daartoe te beperken, om welke reden dan ook. Minnor aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de informatie vermeldt op de website. Beslissingen genomen op basis van deze informatie zijn voor eigen rekening en risico van de gebruiker. Hoewel Minnor al het redelijkerwijs mogelijke doet om deze website virusvrij te houden, kan Minnor hierover geen garantie geven. Minnor garandeert eveneens niet dat deze website foutloos is of ononderbroken zal functioneren.

 

Aansprakelijkheid

De gebruiker vrijwaart het bedrijf, de werknemers van het bedrijf, vertegenwoordigers, handelspartners, licentiehouders, etc. van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen en de kosten daarvan die ontstaan zijn als gevolg van het gebruik of het misbruik van de website of inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook. Dit betreft directe en/of indirecte, immateriële of gevolgschade met inbegrip van gederfde winst of inkomsten en verlies aan overeenkomsten of orders, die op enigerlei wijze voortvloeien, een relatie hebben met of verband houden, maar niet beperkt hoeven te zijn tot:

  1. de informatie die op of via deze website wordt aangeboden;
  2. het functioneren of het niet beschikbaar zijn van deze website;
  3. defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur of software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze website;
  4. verlies van gegevens;
  5. misbruik van deze website;
  6. het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie;
  7. het downloaden of gebruiken van software beschikbaar gesteld via deze website; of
  8. aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website.

Deze aansprakelijkheidsbeperking is eveneens van toepassing indien Minnor op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van het optreden van dergelijke schade.

 

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief maar niet beperkt tot, copyrights, auteursrechten, rechten in relatie tot vertalingen, database rechten, domeinnamen, merkenrechten en octrooien met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie, waaronder mede begrepen software, video, audio, tekst, logo’s, foto’s en illustraties en de lay-out en het design van de website, zijn in eigendom van Minnor of zijn met toestemming van de eigenaren van het recht in gebruik. Behoudens persoonlijk, niet commercieel, gebruik is het niet toegestaan informatie op deze website of delen daarvan te kopiëren, downloaden aan te passen, reproduceren of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Minnor of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende.

 

Informatie van derden

Deze website kan hyperlinks naar andere websites bevatten die niet onder de supervisie staan van Minnor. Deze hyperlinks zijn enkel voor het gemak van de gebruiker opgenomen en betekenen niet dat de op of via deze websites aangeboden informatie, producten of diensten door Minnor worden gerecommandeerd. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Minnor aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid ten aanzien van de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke hyperlinks en/of websites.

 

Online communicatie

De beveiliging van berichten per email aan Minnor verzonden, is niet gegarandeerd. Minnor raadt derhalve af vertrouwelijke informatie per email aan Minnor te zenden. Indien u ervoor kiest berichten per email aan Minnor te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen en dat Minnor niet aansprakelijk of verantwoordelijk zal zijn voor enig verlies of schade hieruit voortvloeiend.

 

Wijzigingen

De voorwaarden van de Disclaimer kunnen door Minnor te allen tijde gewijzigd worden.

Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op deze website gepubliceerd zijn.

Minnor behoudt zich het recht voor de website naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment te veranderen of te beëindigen, zonder voorafgaande waarschuwing. Minnor is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

 

Privacy Statement

Persoonlijke gegevens verstrekt of verzameld via of in verband met deze website of email, zullen uitsluitend worden gebruikt overeenkomstig de voorwaarden van Minnor’s Privacy Statement.

 

Toepasselijk recht

Op deze website en Disclaimer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, verband houdende met deze website of Disclaimer, zullen ter uitsluitende beslechting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland, met uitsluiting van ieder andere rechter of rechtbank in ieder ander land. Behoudens in het geval dit verhinderd wordt door dwingende competentieregels.

 

 

Minnor stelt het bijzonder op prijs wanneer u uw vraag, probleem of klacht kenbaar maakt. Want zo kan Minnor proberen een passende oplossing te vinden. Bovendien biedt het Minnor de kans om de service aan u en andere klanten te verbeteren. Feedback met betrekking tot de website of deze Disclaimer dient gericht te worden aan Minnor. U kunt online contact met ons opnemen per e-mail via info@minnor.nl of telefonisch via +31 6 2338 9379.